Gender Reveal ปาร์ตี้ทายเพศ ในยุคสมัยที่เพศกำเนิดไม่ได้ตัดสินว่า ‘เรา’ จะเป็นเพศอะไร
ถ้าหากดอกไม้ไม่ผลิบาน
เราไม่อาจแก้ที่ดอกไม้
เราดูแลระบบนิเวศของดอกไม้
ถ้าหากดอกไม้ไม่ผลิบาน
เราไม่อาจแก้ที่ดอกไม้
เราดูแลระบบนิเวศของดอกไม้
Latest
Mappa Sections