Culture
"มีตัว" "มีตน" "เป็นใครบางคน" "ทำอะไรสักอย่าง" มีความสำคัญบางอย่างกับใครบางคน กับสิ่งมีชีวิตบางอย่าง กับสิ่งของบางชนิด กับพื้นที่บางแห่ง กับสังคมบางกลุ่ม และกับโลกใบนี้