ย่อยยับไปแค่ไหนกับการดองหลักสูตรฐานสมรรถนะ คุยกับ 4 ตัวจี๊ดการศึกษา

ย่อยยับไปแค่ไหนกับการดองหลักสูตรฐานสมรรถนะ คุยกับ 4 ตัวจี๊ดการศึกษา

หลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม เผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติไม่ให้เปลี่ยนหลักสูตรแกนกลางฉบับใหม่ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพราะมองว่าการเปลี่ยนครั้งนี้จะสร้างความสับสน เป็นภาระกับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมากมาย บางเสียงมองว่านี่อาจเป็นการหยุดชะงักการพัฒนาระบบการศึกษาไทยและนักเรียน

หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นส่วนหนึ่งของ ‘การศึกษาฐานสมรรถนะ’ (Competency – based Education) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเดิมในระบบการศึกษาที่นักเรียนไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง หลักสูตรนี้จะพาเด็กออกจากตำราและห้องเรียน กลับสู่โลกความเป็นจริง เรียนรู้สิ่งที่พวกเขาสามารถเชื่อมโยง นำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็น ‘สมรรถนะ’ ติดตัวนักเรียน

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคืนอำนาจกลับสู่ ‘นักเรียน’ ครูออกแบบการเรียนรู้ที่ตั้งต้นมาจาก ‘ความต้องการ’ ผู้เรียน ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่กำหนดโดยคนอื่น และยังเปลี่ยนการประเมินผลที่ไม่ใช้คะแนน แต่ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนว่าพวกเขาได้รับทักษะอะไรบ้าง นี่ถือเป็นความหวังของหลายๆ คนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในระบบการศึกษาไทย

ส่วนปัจจุบันหลักสูตรแกนกลางที่ใช้ คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เป็นหลักสูตรที่รองนายกฯ​บอกว่าครอบคลุมและเหมาะสมกับการพัฒนานักเรียนแล้ว แต่ก็มีข้อถกเถียงว่า แม้หลักสูตรฉบับนี้จะมีการปรับปรุงให้สร้างการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียน แต่หลักสูตรยังไม่เอื้อให้เด็กสามารถปรับตัวได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะการเรียนรู้ยังคงอิงกับเนื้อหาในตำรา รวมถึงจำนวนตัวชี้วัดที่มาก และยังใช้เกณฑ์ประเมินผลผู้เรียนด้วยคะแนน

จึงเป็นที่มาของ mappa live ครั้งที่ 12 ‘ย่อยยับไปแค่ไหนกับการดองหลักสูตรฐานสมรรถนะ คุยกับ 4 ตัวจี๊ดการศึกษา’ ชวนมาคุยว่าหลักสูตรสมรรถนะหน้าตาเป็นอย่างไร หากใช้ได้จริงจะส่งผลอะไรกับระบบการศึกษาบ้าง และการ ‘ดอง’ ไม่ใช้หลักสูตรนี้จะส่งผลกระทบอะไร กับ 4 ตัวจี๊ดการศึกษา

ครูจุ๊ย – กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิคณะก้าวหน้า

ครูทิว – ธนวรรธน์ สุวรรณปาล ตัวแทนจากกลุ่มครูขอสอน

ณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยอาวุโส ทีมนโยบายปฏิรูปการศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

แม่บี – มิรา เวฬุภาค CEO และ Founder Flock Learning และ mappa ดำเนินรายการโดย ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ CEO & Chief Editor mappa media